Alapszabály

A Hagyatékokról és alapítványokról szóló törvény (A SZK hivatalos közlönye 2010/88. szám) 33. cikkelyének negyedik bekezdésével és 34. cikkelyével összhangban az igazgatóbizottság a 2014. október 23-án Zentán tartott első ülésén meghozta az

 

INGENIUM ALAPÍTVÁNY

ALAPSZABÁLYÁT

 

Bevezető rendelkezések

 

1. cikkely

Az Ingenium Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) egy nem nyereségorientált civil szervezet, melyet határozatlan időre alapítottak az alapító okiratban meghatározott közhasznú célok elérése érdekében.

Az Alapítvány jogi személy, és a jogi forgalomban válallt kötelezettségeiért teljes vagyonával felel.

 

Név és székhely

 

2. cikkely

Az Alapítvány neve szerb nyelven és cirill betűs írásmóddal „Фондација Ингениум“.

Az Alapítvány neve szerb nyelven és latin betűs írásmóddal „Fondacija Ingenium“.

Az Alapítvány neve magyar nyelven „Ingenium Alapítvány”.

Az Alapítvány neve angol nyelven „Ingenium Foundation“.

 

3. cikkely

Az Alapítvány székhelye Zentán van, a Posta utca 18. szám alatt.

 

A pecsét és logó alakja és tartalma

 

4. cikkely

Az Alapítvány pecsétje kör alakú, 50 mm átmérőjű, és az Alapítvány nevét tartalmazza szerb nyelven és cirill betűkkel: „ФОНДАЦИЈА ИНГЕНИУМ“, latin betűkkel: „FONDACIJA INGENIUM”, magyar nyelven: „INGENIUM ALAPÍTVÁNY” és angol nyelven: „INGENIUM FOUNDATION”. A székhely neve szintén ki van írva szerb nyelven cirill és latin betűkkel: „СЕНТА“ és „SENTA”, magyarul: „ZENTA” és angolul: „SENTA”. A pecsét közepén az Alapítvány logója látható.

 

5. cikkely

Az Alapítványnak van logója, amely a következő:

 

Célok és tevékenység

 

6. cikkely

Az Alapítvány célja a tehetséges diákok felkutatása, az iskoláztatásuk és további oktatásuk lehetővé tétele, anyagi és humanitárius segély biztosítása a magyar tanítási nyelven tanuló diákoknak és egyetemistáknak, mindennemű segítség nyújtása a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumnak (a továbbiakban: Gimnázium), a Gimnázium tanári kara szakmai továbbképzésének lehetővé tétele, és magyar nyelvű tankönyvek, útmutatók és szakirodalom kidolgozása és kiadása.

 

7. cikkely

A 6. cikkelyben említett célokat az Alapítvány különböző tevékenységekkel valósítja meg, de különösképp:

1.      Ösztöndíjak és egyszeri anyagi támogatások nyújtásával tehetséges diákoknak és egyetemistáknak;

2.      A Gimnáziumban történő munkához elengedhetetlen eszközök megvásárlásával;

3.      Táborok szervezésével tehetséges diákoknak;

4.      Rövid ifjúsági csereprogramok szervezésével;

5.      Tanári továbbképzések, tanfolyamok, képzések, konferenciák és tréningek szervezésével;

6.      Általános és középiskolai diákversenyek és –pályázatok szervezésével;

7.      Tankönyvek és egyéb publikációk kiadásával;

8.      A Gimnázium diákjainak versenyeken és pályázatokon való részvételének lehetővé tételével;

9.      A Gimnázium tanárainak továbbképzéseken, tanfolyamokon, képzéseken, konferenciákon és tréningeken való részvételének lehetővé tételével;

10.  Egyéb tevékenységekkel, amelyek a Gimnázium diákjainak és tanárainak nyújtanak segítséget;

11.  És egyéb tevékenységekkel, amelyekről az Alapítvány igazgatóbizottsága határoz.

 

Az Alapítvány szervei

 

8. cikkely

Az Alapítvány szervei az igazgatóbizottság, az igazgató és a felügyelőbizottság.

 

Igazgatóbizottság

 

9. cikkely

Az igazgatóbizottság kezeli az Alapítványt.

Az igazgatóbizottságnak 9 tagja van.

 

10. cikkely

Az igazgatóbizottság hatásköre:

1.      Kinevezi és visszahívja az igazgatót;

2.      Meghozza az alapszabályt és az Alapítvány egyéb szabályzatait és azok változtatásait;

3.      Meghozza a pénzügyi tervet és a zárszámadást;

4.      Határoz az Alapítvány vagyonának felhasználásáról;

5.      Biztosítja a munka nyilvánosságát;

6.      Meghozza a munkájáról szóló szabályzatot;

7.      Határoz természetes és/vagy jogi személyek társalapítóként történő csatlakozásáról az Alapítványhoz;

8.      Határoz a név, székhely és logó megváltoztatásáról;

9.      Határoz a célok megváltoztatásáról;

10.  Határoz a státuszváltozásokról;

11.  Határoz az Alapítvány megszűnéséről és a fennmaradó vagyon felosztásáról;

12.  Ellát egyéb feladatokat a törvénnyel, alapító okirattal és alapszabállyal összhangban.

 

11. cikkely

Az igazgatóbizottság elnöke hívja össze az igazgatóbizottságot, meghatározza a napirendet és elnököl az igazgatóbizottság ülésein.

Amennyiben ezt az elnök nem tudja megtenni, az elnökhelyettes vagy az igazgatóbizottság által meghatározott igazgatóbizottsági tag hívja össze az igazgatóbizottság üléseit, és ő végzi az igazgatóbizottság elnökének egyéb teendőit.

Az igazgatóbizottság a jogerős döntéseit az igazgatóbizottság összes tagjának többségével hozza meg, kivéve, ha az alapszabály másként határoz.

Az igazgatóbizottság rendes ülése legalább háromhavonta kerül megtartásra, de szükség esetén összehívható rendkívüli ülés is.

 

Igazgató

 

12. cikkely

Az Alapítvány igazgatója:

– Képviseli az Alapítványt és felel annak törvényes működéséért;

– Az Alapítvány ügyeit az igazgatóbizottság döntéseivel összhangban vezeti;

– Benyújtja az igazgatóbizottságnak a pénzügyi terv és a zárszámadás tervezetét;

– Ellátja a törvényben és alapszabályban meghatározott egyéb teendőit.

 

Felügyelőbizottság

 

13. cikkely

A felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapítvány pénzügyeit és az eszközök célzott és ésszerű felhasználását.

A felügyelőbizottságnak 3 tagja van.

 

14. cikkely

A felfedezett szabálytalanságokról a felügyelőbizottság haladéktalanul értesíti az alapítókat, az igazgatóbizottságot és az igazgatót.

A felügyelőbizottság előterjeszti az eszközök célzott és ésszerű felhasználásáról szóló éves jelentést az igazgatóbizottságnak és az igazgatónak, amelyben ajánlásokat tesz a megfelelő rendelkezések meghozatalára.

 

15. cikkely

A felügyelőbizottság tagjai elnököt választanak, aki összehívja a felügyelőbizottság üléseit és elnököl azokon.

A felügyelőbizottság a döntéseit az összes tag többségével hozza meg.

A felügyelőbizottság rendes ülése legalább háromhavonta kerül megtartásra, de szükség esetén gyakrabban is összehívható.

 

A szervek kinevezésének és visszahívásának módja és a mandátumok ideje

 

16. cikkely

Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait, kivéve az első összetételben, az igazgatóbizottság nevezi ki legkésőbb 30 nappal az igazgatóbizottság tagjai mandátumának lejárta előtt.

Az az igazgatóbizottsági tag, amelynek lejárt a mandátuma, újra taggá válaszható.

Az igazgatóbizottság tagjai egyszerű többséggel elnököt választanak, aki a 11. cikkely 1. bekezdésében meghatározott felhatalmazásokkal rendelkezik.

 

17. cikkely

Az igazgatóbizottság tagjainak mandátuma 4 évig tart.

 

18. cikkely

Az igazgatóbizottság elnökét vagy tagját az igazgatóbizottság hívja vissza, kétharmados többséggel, amely során a visszahívandó személy nem rendelkezik szavazati joggal.

Az igazgatóbizottság tagjának visszahívására vonatkozó javaslatot bármelyik alapító, igazgatóbizottsági tag vagy az igazgató adhat, és ez a javaslat az igazgatóbizottság minden tagjának kézbesítésre kerül legalább 5 nappal a javaslatról szóló igazgatóbizottsági ülés előtt.

 

19. cikkely

Az Alapítvány igazgatóját az igazgatóbizottság nevezi ki és hívja vissza, 3 igazgatóbizottsági tag javaslata alapján.

Az igazgató mandátuma 4 évig tart.

Az igazgatóbizottság visszahívhatja az igazgatót, kiváltképp a következő esetekben:

– Ha a feladatai ellátása során nem a jó gazda elővigyázatosságával, nem bölcsen jár el;

– Ha a gazdasági tevékenység végzésével kapcsolatos döntéshozatal során nem a jó vállalkozó elővigyázatosságával jár el;

– Ha személyes célokra használja az Alapítvány vagyonát;

– Ha a cselekedeteivel kárt okoz az Alapítványnak.

 

20. cikkely

A felügyelőbizottság tagjait, az első összetétel kivételével, az igazgatóbizottság nevezi ki, legkésőbb 30 nappal a felügyelőbizottság tagjai mandátumának lejárta előtt.

A felügyelőbizottságnak 3 tagja van.

A felügyelőbizottság tagjainak mandátuma 4 évig tart, az újraválasztás lehetőségével.

A felügyelőbizottság tagját az igazgatóbizottság hívhatja vissza egyszerű többséggell.

A felügyelőbizottság tagjának visszahívására irányuló javaslatot az igazgatóbizottság, felügyelőbizottság bármely tagja vagy az igazgató tehet, és ez a javaslat az igazgatóbizottság minden tagjának kézbesítésre kerül legalább 5 nappal a javaslatról szóló igazgatóbizottsági ülés előtt.

 

21. cikkely

Az igazgatóbizottsági és felügyelőbizottsági tagság megszűnik:

– A mandátum lejártakor;

– Visszahívással;

– Lemondással;

– A cselekvőképesség elveszítésével és

– Elhalálozással.

 

22. cikkely

Az igazgatóbizottság elnöke, az igazgatóbizottság tagja, a felügyelőbizottság tagja és az igazgató bármikor lemondhatnak írásban jelezvén ez irányú szándékukat az igazgatóbizottságnak. A lemondás a benne megjelölt naptól hatályos, de minden esetben legalább 10 (tíz) nappal a lemondás az igazgatóbizottság által történt átvételétől.

 

23. cikkely

Amennyiben az igazgatóbizottság elnökének vagy tagjának, a felügyelőbizottság tagjának vagy az igazgatónak lemondás, elhalálozás, a cselekvőképesség elveszítése vagy a mandátum lejárta előtti visszahívás miatt megszűnik a tisztsége, a helyét a rendes kinevezési folyamattal töltik be.

Az így kinevezett személy mandátuma annak a személynek a mandátumának a lejártáig tart, amely helyett nevezték ki.

 

A vagyon megszerzésének és az eszközök felhasználásának módja

 

24. cikkely

Az Alapítvány vagyont szerezhet jótékonysági adományokból, ajándékokból, donációkból, anyagi támogatásokból, hagyatékokból, betéti kamatokból, bérbeadásból, szerzői jogokból, osztalékokból és egyéb törvényileg engedélyezett módon.

 

25. cikkely

Az Alapítvány közvetlen gazdasági tevékenység folytatásával is szerezhet bevételt, méghozzá 58.11 – Könyvkiadás által.

Az Alapítvány a gazdasági tevékenységet csak melléktevékenységként és kizárólag az alapításkor meghatározott célokkal összefüggésben folytatja.

 

26. cikkely

Az Alapítvány vagyona kizárólag az alapító okirat és az alapszabály által meghatározott célok elérésére használható fel.

Az Alapítvány vagyona nem osztható fel az alapítók, a szervei tisztviselői, alkalmazottai és a velük kapcsolatban álló személyek között.

Jelen cikkely 2. bekezdése nem vonatkozik a rendkívüli juttatásokra és elismert költségek megtérítésére, melyek az Alapítvány céljainak megvalósításával fügnek össze (útiköltségek, napidíjak stb.), szerződéses költségek, valamint az alkalmazottak fizetésének kifizetésére.

 

A tevékenység nyilvánossága

 

27. cikkely

Az Alapítvány tevékenysége nyilvános.

Az Alapítvány tevékenységének nyilvánossága az éves jelentés interneten, publikációkon, közleményeken vagy egyéb megfelelő módon való közzétételével valósul meg.

Az Alapítvány tevékenységének nyilvánosságát az igazgatóbizottság biztosítja.

 

Társalapítóként való csatlakozás

 

28. cikkely

A társalapítóként való csatlakozással biztosítva van az Alapítvány tevékenységének folytonossága az alapítók halála után is.

Az igazgatóbizottság egyszerű többséggel dönt természetes vagy jogi személyek társalapítókként való csatlakozásáról az Alapítványhoz.

A csatlakozási szerződést az igazgatóbizottság döntése alapján az igazgató és a csatlakozni társalapítókként kívánó személyek kötik meg. A csatlakozási szerződésen az aláírások a törvénnyel összhangban hitelesítve kell, hogy legyenek.

 

29. cikkely

A csatlakozási szerződést eljuttatják a Regiszter vezetéséért és módosításáért felelős szervhez, hogy a Regiszterbe beírásra kerüljenek a társalapítóként csatlakozó személyek adatai.

 

A státuszváltozásokról, a célok megváltoztatásáról, a jogi forma megváltoztatásáról és az alapítvány tevékenységének megszűnéséről szóló döntéshozatal módja

 

30. cikkely

A státuszváltozásokról, a célok megváltoztatásáról, a jogi forma megváltoztatásáról és az alapítvány tevékenységének megszűnéséről az igazgatóbizottság határoz kétharmados többséggel.

 

A vagyon felosztása a tevékenység megszűnése esetén

 

31. cikkely

Az Alapítvány tevékenységének megszűnése esetén az igazgatóbizottság kétharmados többséggel határoz a vagyon felosztásáról.

 

32. cikkely

Az Alapítvány fennmaradó vagyona csak másik közhasznú alapítványnak vagy hagyatéknak adható, vagy olyan egyesülethetnek, amely azonos vagy hasonló közhasznú célok érdekében lett alapítva.

A fennmaradó vagyon egészét is lehet egy szervezetnek adni, vagy pedig több olyan személy között is fel lehet osztani, amely megfelel jelen cikkely 1. bekezdésében foglaltaknak.

 

33. cikkely

Amennyiben a 31. cikkelyben meghatározott szerv nem határoz a fennmaradó vagyon felosztásáról legkésőbb 30 nappal az Alapítvány megszűnésérél szóló határozat után, a vagyon felosztásáról szóló döntést az Alapítvány székhelyén illetékes önkormányzat felelős szerve hozza meg.

 

Az alapszabály és más alapvető szabályzatok megváltoztatásának menete

 

34. cikkely

Az alapszabály módosítását az igazgatóbizottság végzi, amely a döntés előtt kikérheti az Alapítvány alapítóinak és társalapítóinak véleményét.

 

35. cikkely

Az alapszabály megváltoztatására vonatkozó javaslatot az igazgatóbizottság tagjainak egyharmada adhat. A javaslat az igazgatóbizottság elnökének nyújtandó be. Az igazgatóbizottság elnöke köteles a javaslat benyújtásától számított 30 napon belül összehívni az igazgatóbizottságot olyan napirenddel, amelyen megvitatják és döntenek a javaslatról.

Amennyiben az igazgatóbizottság elnöke a meghatározott határidőn belül nem hívja össze az ülést, a javaslat benyújtói jogosultak a következő 30 napban összehívni az ülést a javasolt alapszabály-módosításokról, amelyen megvitatják a javaslatot és döntenek róla. Az így összehívott ülésen az a személy elnököl, amelyik benyújtotta a javaslatot, illetve egy ezen személyek közül, akit kiválasztanak.

 

36. cikkely

Az alapszabály megváltoztatása az igazgatóbizottság kétharmados többségével történik.

 

37. cikkely

Az Alapítvány egyéb alapvető szabályzatainak meghozásáról és megváltoztatásáról az igazgatóbizottság dönt.

A szabályzatok meghozatalása és megváltoztatására vonatkozó javaslatot bármely igazgatóbizottsági tag és az igazgató adhat. A javaslat az igazgatóbizottság elnökének nyújtandó be. Az igazgatóbizottság elnöke köteles a javaslat benyújtásától számított 30 napon belül összehívni az igazgatóbizottságot olyan napirenddel, amelyen megvitatják és döntenek a javaslatról.

Amennyiben az igazgatóbizottság elnöke a meghatározott határidőn belül nem hívja össze az ülést, a javaslat benyújtói jogosultak a következő 30 napban összehívni az ülést a javasolt alapszabály-módosításokról, amelyen megvitatják a javaslatot és döntenek róla. Az így összehívott ülésen az a személy elnököl, amelyik benyújtotta a javaslatot, illetve egy ezen személyek közül, akit kiválasztanak.

 

Záró rendelkezések

 

38. cikkely

Minden olyan kérdésben, amelyek nincsenek szabályozva jelen alapszabállyal, a Hagyatékokról és alapítányokról szóló törvény rendelkezései alkalmazandók.

 

39. cikkely

Jelen alapszabály az Alapítvány hirdetőtábláján történő kihirdetésének nyolcadik napjától hatályos, és az Alapítvány megfelelő regiszterbe történő bejegyzése után alkalmazandó.

 

 

 

AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG NEVÉBEN

 

______________________________________

Az igazgatóbizottság elnöke

A tehetség nem más, mint az újrakezdés bátorsága. (Arthur Honegger)


A weboldalt az Ingenium Alapítvány megbízásából a Levente Labs készítette.
Minden jog fenntartva! 2015–2024 © Ingenium Alapítvány